AKTUALITÁSOK

Kedves Szülők és Érdeklődők!

Az iskolánk tanévnyitó ünnepségén készült fotóalbum ITT érhető el. 

– – – 

 Tisztelt Szülők!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket iskolánk koronavírussal kapcsolatos intézkedési tervéről, amely érvényes 2021. szeptember 1-jétől visszavonásig.

Újabb fenntartói, vagy felsőbb utasítás kiadása az intézkedési tervet bármikor módosíthatja.

 Az esetleges változásokról időben tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

Intézkedési terv

 

 • A tanulók részletes, korosztályuknak megfelelő tájékoztatást kapnak az iskolában a vírussal kapcsolatban.
 • Intézményünkben órák előtt, után és óraközi szünetekben továbbra is folyamatosan fertőtlenítünk.
 • Az első tanítási napon újra meg fogjuk beszélni a gyerekekkel a tüsszentés és a köhögés szabályait, a maszkviselés és kézmosás, valamint a másfél méteres védőtávolság fontosságát.
 • Maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg. (Kormányrendelet 484/2020 (XI.10.) 1§ 3. bekezdés)
 • A testnevelés órák, ameddig az időjárás engedi, a szabadban lesznek megtartva. Esetenként tömbösített testnevelés órák megtartására lesz lehetőség. Minden olyan tanuló felmentést kaphat heti két testnevelés alól, aki bármilyen sporttal, tánccal, mozgással összefüggő tevékenységről igazolást mutat be. (Nemcsak szakosztályi igazolást fogadunk el.)
 • Megkérjük a kedves szülőket, hogy a délutáni foglalkozásokra járó gyermekeiket kizárólag a bejárati ajtóig kísérjék. Kivételt képez ez alól, ha a gyermek olyan nagy hangszeren játszik, amit nem bír el. Ebben az esetben a szülő kézfertőtlenítés után felviheti az adott hangszert.
 • Edzésekre a gyerekek maximum 10 perccel korábban érkezhetnek. Az épületbe kizárólag az edzővel léphetnek be.
 • Ismételten kérjük, hogy a régi épület elé ne hajtsanak be, ott ne várakozzanak, ne parkoljanak, hiszen az a pedagógusok gépjárműveinek számára fenntartott hely. Ezt tiltó tábla is jelzi.
 • Az első osztályos gyerekekkel szeptember 8-áig jöhetnek a szülők az iskola épületébe. 
 • Délután a napközis gyerekek iskolából való távozása a szülő által választott időpontban 15.30-kor vagy 16 órakor lehetséges. 16 óra után vagy az udvaron, vagy az ügyeleti teremben lesznek a gyerekek, és a főbejáraton keresztül mehetnek ki.
 • Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy gyermeküket betegen ne engedjék iskolába

A meggyógyult gyermek csak orvosi igazolással jöhet iskolába. A hiányzást követő első napon az igazolást hoznia kell magával! A hiányzás az E-Kréta felületen is igazolható. 

 • A szülők kizárólag előre egyeztetett időpontban léphetnek be az iskolába. 
 • Betegség gyanúja esetén az osztályfőnök elkülöníti a gyereket, lázat mér nála. 

Láz esetén az iskolának kötelessége értesíteni az iskolaorvost és a szülőt. A szülőnek lázas állapot esetén haladéktalanul el kell vinnie gyermekét az iskolából. 

 • A szülő kérheti, hogy tartósan beteg gyermeke digitális formában vehessen részt az oktatási folyamatban. Ezt írásos nyilatkozat formájában kell megtennie. A nyilatkozat bármikor módosítható. Amennyiben a tartósan beteg gyermek digitális formában részt vesz az oktatási folyamatban, hiányzását igazoltnak kell tekinteni. A tananyag elsajátításáról a szülőnek kell gondoskodnia.
 • Abban az esetben, ha iskolánkban igazolt koronavírus fertőzés fordul elő, az eljárás a következő: A Nemzeti Népegészségügyi Központ kivizsgálja az esetet, az Operatív Törzs pedig eldönti, hogy iskolánk folytathatja-e a személyes kontaktussal járó oktatást, vagy át kell állnia digitális oktatásra. A digitális oktatás időtartamát, kezdetét és végét az Operatív Törzs fogja meghatározni.

A maszkhasználattal kapcsolatban az intézmény vezetője szigorúbb szabályokat is elrendelhet. Az aktuális Házirend megtekinthető a honlapon.

 

Vecsés, 2021. augusztus 29.                                                          

Veszprémi Klára

                                                                                                         intézményvezető

– – – 

 

2021.szeptember 1. napjától az általános iskola 1-8.évfolyamai rendes munkarendben működnek. Ezek az évfolyamok jelenléti oktatásban vesznek részt az érvényes járványügyi szabályok betartása mellett.

Abban az esetben, ha a szülő a járványügyi helyzetre hivatkozva nem engedi iskolába a gyermekét, a következőket teheti:

 1. Egyéni munkarendet kérvényez:

 • Kérvényezheti az Oktatási Hivatalnál az Egyéni Munkarendben történő tanulást. Az Oktatási Hivatal felmentést engedélyezhet a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítése alól.

 

Ebben az esetben a törvényi háttér a következő:

 • A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend intézménye: Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető.

 • Az egyéni munkarenddel rendelkezőt – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni.

 • Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem.

 • Ezen időszak alatt a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel;

 • – a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel egyéni munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni;

 • – a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni;

 • – a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon;

 • – a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásokra;

 • – az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint;

 • – a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról.

 • Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét.

 • Az egyéni munkarend a jövőre nézve engedélyezhető, a tanuló múltbeli hiányzásainak igazolására az egyéni munkarend nem alkalmazható.

 • Az egyéni munkarendre szóló engedély alapján a tanuló, mivel minden tantárgy látogatása alól felmentést kapott, ezért a hatályos jogszabályok szerint minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie főszabály szerint félévkor és tanév végén.

 • Az igazgató adhat felmentést a készségtárgyak tanulása alól, ha a tanuló sajátos helyzete ezt indokolttá teszi, de az egyéni munkarendre szóló engedély önmagában nem olyan sajátos helyzet, ami a valamennyi készségtárgy tanulása alóli felmentést megalapozza. Az igazgatónak tantárgyanként vizsgálnia kell, hogy az azok vonatozásában a tanuló egyéni adottsága, sajátos élethelyzete indokolja-e a tantárgy tanulása alóli felmentést.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a készségtárgyak tananyaga ugyanúgy részét képezi az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeinek, mint bármely más tantárgy, a készségtárgyak tanulása során elsajátított ismeretek szintén az iskolában megszerezhető alapműveltség részét képezik, így azok tanulása és az osztályozó vizsgák tétele is indokolt és szükséges az egyéni munkarendben tanulók számára is.

 

II. Egyéni munkarend elbírálására váró, vagy orvosi igazolással otthon tartott tanuló esetében:

 • Az orvosi igazolást 2 hetente, a második hét péntekén a szülő köteles bemutatni az osztályfőnöknek vagy az iskolavezetésnek-

 • A szülőnek kötelessége az Igazgatóval, osztályfőnökkel és a szaktanárokkal felvenni a kapcsolatot az eljárásrenddel és az elsajátítandó tananyaggal kapcsolatban.

 • Ha a tantárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a szaktanár javaslatára a Tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozóvizsgát írhat elő.

 • Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát.

 • Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi az osztályozó vizsgák letételét.

 • Az orvosi és egyéb igazolást a szülőnek aláírásával kell hitelesítenie, kivéve, ha az igazolást a KRÉTA E-ügyintézés felületén keresztül adja le.

 

Ha a szülő nem igazolja gyermekének hiányzását:

 

 • A szülőnek kötelessége értesíteni az osztályfőnököt gyermeke iskolából való távolmaradásáról.

 • Az iskola köteles a szülőt értesíteni az első igazolatlanul mulasztott óra alkalmával.

 • A további (második) óra igazolatlan mulasztás esetén a gyermekjóléti szolgálatot vagyunk kötelesek értesíteni.

 • Tíz igazolatlan mulasztás esetén ismételten a gyermekjóléti szolgálatot, valamint az illetékes gyámhivatalt értesíti az iskola.

 • Harminc igazolatlan óra esetén kötelesek vagyunk jelezni az általános szabálysértési hatóságnál, és ismételten a gyermekjóléti szolgálatnál.

 • Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a tanuló osztályfőnökét.

 • A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.

 • Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnöknek a szülőt (tanulót) levélben vagy telefonon értesítenie kell.

– – 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. 08. 27-én, a Szolnoki Szakmai Tanévnyitó Konferencián (XI.10.) Kormányrendelet van még mindig érvényben.

Ezen törvény 6/C. § (2) pontja alapján:

(2) Ha az egyéb rendezvényt a szabadtéren tartják, és azon – az ott foglalkoztatottakon kívül –a) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet,

b) ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon – a (6) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

(3) Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, az egyéb rendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.”

 

A jelenleg érvényben lévő fenti törvény alapján iskolánk a tanévnyitó ünnepségét az alábbi módon fogja lebonyolítani:

 • A tanévnyitó ünnepség időpontja 2021.09.01. 8:00

 • Jó idő esetén a tanévnyitó ünnepség az udvaron kerül megrendezésre, ahol jelen lehetnek az elsős kisdiákok és szüleik és a műsorban szerepelő felsőbb évesek.

 • Rossz idő esetén a tanévnyitó ünnepség a tornateremben lesz megtartva, ahol az első osztályosokon és a szereplőkön kívül azok a szülők tartózkodhatnak, akik koronavírus ellen védett személynek számítanak, és ezt igazolni tudják.

 • Második osztálytól a tanulók az osztályfőnökük felügyelete alatt a tantermükben, iskolarádión keresztül hallgatják végig a műsort.

–– 

A 2021/22 tanévre felvett tanulók névsora:

FÁBIÁNNÉ BALAJTI ANIKÓ 1.aKOVÁCS KRISZTINA 1.bORCZI-TÓTH ENIKŐ 1.c.
1Balajti BarnaAkbas MeryemBalogh Mirella
2Balázs-Bendik Natália MiaBori BlankaBogdán Laura
3Ballai DánielBukovics Benjamin JácintBrunner Bence
4Balogh Zsófia ÉvaBulyáki TamásCsibi Erik Vilmos
5Bartal-Sedró KornélCser GabriellaDobler Benett
6Bordás BenceCsikós BalázsDobrovitz Dorina
7Csorba-Viszlai ÁlmosDemeter László BalázsFicsur Fanni
8Faragó Zita ZoéDobler BalázsFodor Zalán
9Frics MáriaFazék GergőFülöp Milán
10Gál NoelFekete Nóra TündeGajdovszki Vivien
11Gurdon DóraGjuraj ErionKántor Diána
12Györke ÁronHorváth Csaba JózsefKerekes Dániel
13Habarics ZalánKiss CsabaKocsis Laura Maja
14Kaffai Milán SándorKovács ZsomborLudasi-Bárány Heléna
15Kormány LauraMakula AmiraMakula József Gábor
16Kővári LilienMakula IstvánMakula Karolina
17László CsillaMészáros ViktóriaMakula Rikárdó
18Legéndi Márk ZoltánMoravecz TamaraMándoki Koppány
19Marth MilánMucska AttilaMonoki Ágnes
20Mezei PetraNyerlucz RikárdóNeszvecskó Balázs
21Nagy Fanni LilienOrulluoglu MirayOrbán Ferenc
22Németh ZsófiaPernye HannaSzászi Csenge Szidónia
23Porumb MarcellPomázi-Hangyál ÁdámSzatmári Erik Miklós
24Szentgróti-Tóth Fruzsina FridaRadvánszki FederikaVaszil Vivien
25Varga Mia LilienWeiszháb Réka Lilla
26Vigh BiankaWillmann Aira Anna
27Winkler Hanna

Pedagógus napi elismerésre a 2020-21. tanévben kiemelkedő munkájáért Simon Gyöngyi és Zakota János kollégákat szavazta meg a tantestület. Munkájukat ezúton is köszönjük, az elismeréshez pedig gratulálunk!

Simon Gyöngyi 20 éve tagja a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola tantestületének. Mindig szívügyének tekintette a matematika tantárgy minél eredményesebb elsajátíttatását diákjaival. Rendszeresen és eredményesen készítette fel tanítványait versenyekre, felvételikre. Ha tehette volna, a nyolcadikban az összes testnevelés órán matematika órát tartott volna. Mindenesetre munkájának meg volt idén is az eredménye, volt olyan nyolcadikos diák, aki 50 pontos felvételit írt! Környezetére, az elvégzett feladatokra igényes és önzetlen személyiség. Nagylelkűségéről számos alkalommal tanúbizonyságot tett. Munkáját ezúton is köszönjük.

Zakota János 43 éve tanít, ebből 33 évet a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskolában tanítóként, illetve napközis nevelőként. A 90-es években lelkes résztvevője volt a Bozsik Program elindításának intézményünkben. Nagy szerepet vállalt a sportág népszerűsítésében. Szakmai életútja során sokszor osztályfőnöki feladatot látott el; jelenleg is az. Napközis nevelő évei alatt munkaközösség-vezetőként segítette kollégái munkáját. Munkássága során az újonnan belépő, illetve pályakezdő pedagógusokat mentorálta. János megbízható, munkájára mindig számíthatunk. Tanítványai és azok szülei, munkatársai szeretik, és egyaránt tisztelik. Ebben a tanévben nyugdíjba vonul. Több évtizedes pedagógiai elhivatottsága köszönetet érdemel. Munkáját ezúton is köszönjük.

Veszprémi Klára
intézményvezető

Tisztelt Szülők! 

Kérjük a jövőben a végleges étkezési lemondást, módosítási szándékot vagy a végleges lemondást e-mailen előre jelezni szíveskedjenek, mivel az új rendszerben automatikusan állítjuk ki a következő havi számlákat. 

FIGYELEM! Ebéddel kapcsolatos bejelentéseket továbbiakban kizárólag a következő email címen kérjük jelezni:  etkezes.andrassy@gmail.com

Tárgy hónapban az étkezést lemondani, vagy módosítani (csak ebéd stb.) NEM LEHET, az arra kiállított számlát ki kell fizetni. A számla be nem fizetése, nem jelenti automatikusan az ebéd lemondását, minden lemondást jelezni kell a titkárság email címén. A számla sztornóznására vagy módosítására (pl.végleges ebéd lemondás, kedvezmény igénybevétele stb.) abban az esetben van lehetőség, ha az eredeti számla visszaküldésre kerül, ellenkező esetben minden számlát be kell fizetni.

Az ebédbefizetés 2020. novembertől megváltozott. 

Alapvető változás, hogy a kiállított számla az étkezés megrendelését is magába foglalja. 

Az új befizetési módok az alábbiak: 

Csekkes befizetés: 

Az ebéd számlát minden hónap elején a gyermekükkel hazaküldjük a csekkel együtt. A csekken a közleményben és a csekk szelvény „A megbízás (befizetés) jogcíme” részben is szerepeljenek a számla sorszámának utolsó számjegyei (Pl.: KS-652555S-2021/123 – a per jel utániak) és a gyermek neve. 

A befizetést igazoló csekk szelvényt szíveskedjenek adott hónap 15-ig gyermekükkel eljuttatni a titkárságra. 

Átutalásos fizetés: 

Az ebéd számlát minden hónap elején a gyermekükkel hazaküldjük. 

Az utalás összegét az alábbi számlaszámra kell elutalni (mely a számlán is szerepel): 

11742283-16795097-10040007 

Az átutalásnál a közleményben szerepeljenek a számla sorszámának utolsó számjegyei (Pl.: KS-652555s-2021/123 – a per jel utániak) és a gyermek neve. 

Kérjük, a számlán szereplő pontos összeget utalják kerekítés nélkül az adott hónap 15-ig. 

Kérjük, amennyiben több gyermeke is az iskolánkban étkezik, az utalást gyermekenként és számlánként rendezze. 

1 gyerek 1 havi ebéd = 1 utalás 

Felhívnánk a figyelmet, hogy minden intézmény számlaszáma más, tehát ha más intézményben is jár gyermeke (pl. óvoda, másik iskola), akkor az utalást a megfelelő számlaszámra teljesítse. 

A hóközi ebédlemondások ugyanúgy a következő havi számlákból kerülnek levonásra. 

Amennyiben az adott tárgyhóban, az utalás vagy csekkszelvény másolatának eljuttatása a fent említett határidőig nem történik meg, a gyermek étkezését a következő hónapra nem tudjuk biztosítani. 

Árak: 

Menza (csak ebéd): 424 Ft / adag 

Kedvezményes (50%) menza: 212 Ft / adag 

Napközi (reggeli, ebéd, uzsonna): 704 Ft / adag 

Kedvezményes (50%) napközi: 352 Ft / adag

Vecsés, 2021. 05. 04.                                                            Köszönettel: Vezetőség

Kedves Diákok!

Mindenkinek vannak nehezebb időszakaszai az életében, de ezzel nem mindig kell egyedül megküzdenie! Sokszor, ha beszélünk a gondjainkról, jobban érezzük magunkat és megoldást is könnyebben találunk.

Mivel is fordulhattok hozzám? Gyakorlatilag bármivel.

Keress bátran:

 • Ha nem érzed jól magad, gyakran vagy szomorú.
 • Ha az utóbbi időben nehezen tudsz a tanulásra koncentrálni.
 • Ha nehezen találsz barátokat és egyedül érzed magad, vagy ha nem jössz ki jól valamelyik osztálytársaddal.
 • Ha azt tapasztalod, hogy fáradékonyabb vagy.
 • Ha olyan változás történt az életedben, amihez nehezen tudsz alkalmazkodni, amit nem értesz.
 • Ha beszélgetni szeretnél valakivel számodra fontos dolgokról…stb.

A kapcsolatfelvételt követően először megismerkedünk, beszélgetünk. Ezután közösen döntjük el, milyen gyakran találkozunk, illetve ha szükséges, segítek megtalálni a legmegfelelőbb szakembert a problémád megoldásához. Bennem megbízhatsz, bármit elmondhatsz nekem. Minden tőled hallott információ köztünk marad, kivéve, ha az veszélyt jelent rád, vagy másokra. Kiskorúként a szüleidnek tudnia kell arról, ha találkozunk. Ehhez egy beleegyező nyilatkozat aláírásával fognak hozzájárulni.

Délelőtt és délután is tudunk találkozni, de az időpontról érdemes előre egyeztetni. Keress bátran e-mailben a probléma rövid megfogalmazásával.

E-mail: andrea.pszichologus@gmail.com 

Kedves Szülők!

A gyermekek számos fejlődési változáson mennek keresztül iskoláskorban. Az ezekhez való alkalmazkodás, más életesemények kihívásaival való megküzdés, a különböző területeken való állandó helytállás nem egyszerű feladat számukra. A diákok napjaik jelentős részét az iskolában töltik, így természetesen sok probléma az intézmény falain belül jelentkezik. Bízom benne, hogy ebben a gyermek számára ismerős közegben tudom őket támogatni a fejlődésben.

Forduljanak hozzám bizalommal:

 • Ha gyermekük gyakran lehangolt, rosszkedvű.
 • Amennyiben gyermeküknek magatartásproblémái vannak, viselkedésében szélsőséges változásokat tapasztalnak.
 • Ha gyermekük tanulmányi teljesítményében, motivációjában hanyatlás figyelhető meg.
 • Ha gyermekük hangulata a megszokottnál gyakrabban változik, indulatait nehezen kontrollálja. ‌‌
 • Ha gyermekük nehezen barátkozik, kiközösített vagy magányos.
 • Ha beszélgetni szeretnének gyermekükről, vagy bizonytalanok egy őt érintő témában.

Iskolai munkám szülő konzultációt, a gyermek iskolai támogatását, néhány alkalmas (4-5) egyéni vagy csoportos foglalkozást, az esetleges továbbküldést és arról való tájékoztatást foglalja magában. A szülővel való első találkozás során körbejárjuk az aktuális kérdéskört, majd közösen döntünk a folytatásról. A feladatköröm és az iskolai keretek korlátozott pszichológiai tevékenység végzésére adnak lehetőséget, amely nem fed le minden problémát. Ennek függvényében, a gyermek érdekét figyelembe véve a Pedagógiai Szakszolgálat, pszichiáter szakorvos vagy egyéb ellátó hely felkeresésére teszek javaslatot. Titoktartási kötelezettségemhez mindaddig tartom magam, amíg a birtokomba jutott információ nem jelent veszélyt mások biztonságára.

Személyes konzultációra való időpont egyeztetés végett kérem e-mailben keressenek a probléma rövid megfogalmazásával!

E-mail: andrea.pszichologus@gmail.com 

Bízom a sikeres együttműködésben!

 
 
 
 

Tisztelt Szülők és Támogatók!

A iskola alapítványa, Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány idén is
örömmel fogadja az SZJA 1%-os felajánlásokat. Az így beérkezett
összegből az alapítvány támogatja az iskolában tanuló gyerekek
kirándulásait, táborait, az iskola digitális felzárkózását.

Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány
2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.
Bankszámla: 65100091-10095832
Bírósági nyilvántartási szám: AM 67/1995

Adószám: 18669567-1-13

Köszönjük mindenkinek a felajánlásokat!
Veszprémi Klára, intézményvezető, a kuratórium elnöke

***

A Magyar Vöröskereszt, illetve a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács kutatási pályázatára kisfilmet készítettek “Pillangó hatás – Szén-monoxid az oviban” címmel.

A kisfim rövidebb, illetve hosszabb változata itt megtekinthető: 

Új téli dekorációval várjuk a közelgő ünnepeket és a telet!
 

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket iskolánk koronavírussal kapcsolatos intézkedési tervéről, amely érvényes visszavonásig. Új fenntartói, vagy felsőbb utasítás kiadása, az intézkedési tervet bármikor módosíthatja. Az esetleges változásokról időben tájékoztatjuk Önöket.

Intézkedési terv

 • A tanulók részletes, korosztályuknak megfelelő tájékoztatást kapnak a vírussal kapcsolatban az iskolában.
 • Vecsésen – Polgármesteri utasításra – közterületeken a közintézmények bejáratától számított 20 méteren belül kötelező a maszk viselése.
 • Az korábbi csengetési rendre visszaállunk, tehát az órák 45 percesek, a szünetek 15 percesek lesznek (ötödik óra után 10 percesek). Az órák után kötelező a tantermek fertőtlenítése.
 • A járványhelyzetre való tekintettel kérjük a tisztelt szülőket, hogy felső tagozatos gyermekük részére tisztasági csomagot összeállítani szíveskedjenek! A tisztasági csomag tartalma: wc-papír 1 guriga, kézfertőtlenítő, papír zsebkendő. (A tanév során ezeket folyamatosan pótolni kell.)  
 • A maszk viselése a tanórákon nem kötelező, a szünetekben a folyosón, az ebédlőben (az étkezés megkezdéséig és az étkezés befejezése után) a maszkviselés kötelező.
 • A gyerekeknél mindig legyen könnyen felismerhető, esetleg névvel ellátott maszk.
 • Meg kell beszélni a gyerekekkel a tüsszentés és a köhögés szabályait, a maszkviselés és kézmosás, valamint a másfél méteres védőtávolság fontosságát.
 • A testnevelés órák, ameddig az időjárás engedi, a szabadban lesznek megtartva.
 • Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy gyermeküket betegen ne engedjék iskolába! 
 • Betegség gyanúja esetén az osztályfőnök elkülöníti a gyereket, lázat mér nála. Láz esetén az iskolának kötelessége értesíteni az iskolaorvost és a szülőt. A szülőnek lázas állapot esetén haladéktalanul el kell vinnie gyermekét az iskolából. A tanuló csak orvosi igazolás bemutatása után térhet vissza az iskolába.
 • A járványügyi helyzetre való tekintettel megkérjük a kedves szülőket, hogy a délutáni foglalkozásokra járó gyermekeiket kizárólag a bejárati ajtóig kísérjék. Kivételt képez ez alól, ha a gyermek olyan nagy hangszeren játszik, amit nem bír el. Ebben az esetben a szülő kézfertőtlenítés után maszkban felviheti az adott hangszert.
 • A szülő kérheti, hogy tartósan beteg gyermeke digitális formában részt vehessen az oktatási folyamatban.
 • Amennyiben a tartósan beteg gyermek digitális formában részt vesz az oktatási folyamatban, hiányzását igazoltnak kell tekinteni.
 • Amennyiben a tanuló családjánál a hatóságok karantént rendelnek el, akkor a tanuló hiányzását igazoltnak kell tekinteni.
 • Abban az esetben, ha iskolánkban igazolt koronavírus fertőzés fordul elő, az eljárás a következő: A Nemzeti Népegészségügyi Központ kivizsgálja az esetet, az Operatív Törzs pedig eldönti, hogy iskolánk folytathatja-e a személyes kontaktussal járó oktatást, vagy át kell állnia digitális oktatásra. A digitális oktatás időtartamát, kezdetét és végét az Operatív Törzs fogja meghatározni.

Vecsés, 2020. november 16.                                                          

Veszprémi Klára

intézményvezető

Tornatermi Projekt

Étkeztetés

Befizetés időpontok

Hittanoktatás 2020/2021